Phân biệt "there" với "it"

"_______ "s somebody at the door. Mở cửa it, _______ must be Carl", bạn sẽ điền "there" và "it" ra làm sao vào các chỗ trống vào câu trên?

Bài tập điền giới từ giờ đồng hồ Anh

"Jenny was standing ____ the front of the queue". Bạn phải điền giới từ như thế nào vào vị trí trống để dứt câu?

Phân biệt "can", "could" và "be able to"

"You _____ stay until late tonight if you want", bạn sẽ điền "can", "could" hay "are able to" vào vị trí trống vào câu trên?

Bài tập về câu đk trong giờ Anh

"When you (start) the test, I will be praying for you", bạn sẽ chia động từ "start" gắng nào nhằm câu bên trên đúng ngữ pháp của câu điều kiện?

Điền giới từ lép vế danh từ giờ Anh

"They have no hope ____ succeeding". Bạn phải điền "for", "of" tốt "on" vào địa điểm trống để xong câu?

Phân biệt tính tự đuôi "ing" và "ed"

"Her behaviour was really _______. Her teacher felt _______". Vào câu trên, bạn sẽ điền "irritating" và "irritated" mang lại vị trí nào?


Bạn đang xem: Đề trắc nghiệm tiếng anh


Bài tập với cấu tạo "I wish", "If only"

"I wish my train _______ now. I’m going to lớn be late for work again", các bạn sẽ điền "had come", "would come" tốt "would have come" vào địa điểm trống vào câu trên?Luyện tập về đại từ chỉ giới tính trong giờ đồng hồ Anh

"Someone crashed _______ car into our restaurant last night", bạn sẽ điền "our", "their" giỏi "your" vào địa điểm trống trong câu trên?Bài tập về các dạng câu hỏi trong tiếng Anh

"What ______?", các bạn sẽ điền "are you waiting", "you"re waiting for" giỏi "are you waiting for" vào địa điểm trống trong câu trên?Xem thêm:

Điền giới từ bỏ để xong câu

"The report focuses ____ social problems". Bạn phải điền giới từ bỏ "at", "in" xuất xắc "on" vào vị trí trống để chấm dứt câu?Bài tập về câu tiêu cực dùng hễ từ tường thuật

"It _______ for quite some time", các bạn sẽ điền "is said khổng lồ happen", "is said that this has been happening" tốt "is said this khổng lồ be happening" vào vị trí trống?


Chọn "Of" hay "From"?

"It differs ____ their last suggestion". Bạn phải điền giới từ "of" xuất xắc "from" vào nơi trống để kết thúc câu?


Bài tập về các giới từ vận động trong giờ đồng hồ Anh

"Along", "across", "over"... Phần nhiều là các giới tự chỉ sự chuyển động. Bài tập dưới đây để giúp bạn rèn khả năng sử dụng chúng trong không ít ngữ cảnh.


Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh về câu điều kiện

"If you"d told me earlier, I _______ lớn help you the other day". Bạn phải điền gì vào chỗ trống để ngừng câu?


Bài tập giờ đồng hồ Anh với "would rather", "would prefer"

"I _______ become a pianist", các bạn sẽ điền "would rather", "would prefer" giỏi "rather", "prefer" vào địa điểm trống vào câu trên?


Tìm chi phí tố che định của từ tiếng Anh

"Comparable" có nghĩa rất có thể so sánh được. Vậy từ trái nghĩa cùng với nó là "Incomparable" hay "Uncomparable"?


Bài tập về tự nối trong giờ đồng hồ Anh

"I wanted to lớn save some money, but I ______ lost a lot of money", bạn sẽ điền "obviously", "actually" giỏi "at least" vào chỗ trống vào câu trên?

Trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh

"Green pepper is very rich _______ vitamin C". Bạn phải điền giới từ như thế nào vào khu vực trống để kết thúc câu?

Luyện tập cách vấn đáp ngắn gọn gàng với "neither", "either"

"A: "Sophia isn"t coming with us." B: "And _____.", các bạn sẽ điền "so isn"t Emily", "neither is Emily" xuất xắc "either isn"t Emily" vào chỗ trống?

Luyện tập về câu hỏi với trường đoản cú "Whose"

"_____ that man at the table?", các bạn sẽ điền "Whos", "Who"s" xuất xắc "Whose" để điền vào nơi trống vào câu trên?