Chủ nhật, 06 mon 11 2022Mặt trời mọc 06:38, giữa trưa thiên văn: 11:49, khía cạnh trời lặn: 17:01, Thời hạn ngày: 10:23, Thời lượng ban đêm: 13:37.

Bạn đang xem: Mấy giờ mặt trời mọc

Thứ hai, 07 tháng 11 2022Mặt trời mọc 06:39, giữa trưa thiên văn: 11:49, mặt trời lặn: 17:00, Thời hạn ngày: 10:21, Thời lượng ban đêm: 13:39.
Thứ ba, 08 mon 11 2022Mặt trời mọc 06:40, buổi trưa thiên văn: 11:49, khía cạnh trời lặn: 16:59, Thời hạn ngày: 10:19, Thời lượng ban đêm: 13:41.
Thứ tư, 09 mon 11 2022Mặt trời mọc 06:41, giữa trưa thiên văn: 11:49, khía cạnh trời lặn: 16:58, Thời hạn ngày: 10:17, Thời lượng ban đêm: 13:43.
Thứ năm, 10 mon 11 2022Mặt trời mọc 06:42, buổi trưa thiên văn: 11:50, phương diện trời lặn: 16:58, Thời hạn ngày: 10:16, Thời lượng ban đêm: 13:44.
Thứ sáu, 11 tháng 11 2022Mặt trời mọc 06:43, buổi trưa thiên văn: 11:50, khía cạnh trời lặn: 16:57, Thời hạn ngày: 10:14, Thời lượng ban đêm: 13:46.
thứ bảy, 12 mon 11 2022Mặt trời mọc 06:44, giữa trưa thiên văn: 11:50, mặt trời lặn: 16:56, Thời hạn ngày: 10:12, Thời lượng ban đêm: 13:48.
Chủ nhật, 13 mon 11 2022Mặt trời mọc 06:46, buổi trưa thiên văn: 11:50, mặt trời lặn: 16:55, Thời hạn ngày: 10:09, Thời lượng ban đêm: 13:51.
Thứ hai, 14 mon 11 2022Mặt trời mọc 06:47, buổi trưa thiên văn: 11:50, mặt trời lặn: 16:54, Thời hạn ngày: 10:07, Thời lượng ban đêm: 13:53.
Thứ ba, 15 tháng 11 2022Mặt trời mọc 06:48, giữa trưa thiên văn: 11:51, khía cạnh trời lặn: 16:54, Thời hạn ngày: 10:06, Thời lượng ban đêm: 13:54.
Thứ tư, 16 mon 11 2022Mặt trời mọc 06:49, giữa trưa thiên văn: 11:51, phương diện trời lặn: 16:53, Thời hạn ngày: 10:04, Thời lượng ban đêm: 13:56.
Thứ năm, 17 mon 11 2022Mặt trời mọc 06:50, giữa trưa thiên văn: 11:51, khía cạnh trời lặn: 16:52, Thời hạn ngày: 10:02, Thời lượng ban đêm: 13:58.
Thứ sáu, 18 mon 11 2022Mặt trời mọc 06:51, giữa trưa thiên văn: 11:51, khía cạnh trời lặn: 16:52, Thời hạn ngày: 10:01, Thời lượng ban đêm: 13:59.
thứ bảy, 19 mon 11 2022Mặt trời mọc 06:52, giữa trưa thiên văn: 11:51, phương diện trời lặn: 16:51, Thời hạn ngày: 09:59, Thời lượng ban đêm: 14:01.
Chủ nhật, trăng tròn Tháng 11 2022Mặt trời mọc 06:53, buổi trưa thiên văn: 11:51, phương diện trời lặn: 16:50, Thời hạn ngày: 09:57, Thời lượng ban đêm: 14:03.
Thứ hai, 21 mon 11 2022Mặt trời mọc 06:54, buổi trưa thiên văn: 11:52, khía cạnh trời lặn: 16:50, Thời hạn ngày: 09:56, Thời lượng ban đêm: 14:04.
Thứ ba, 22 tháng 11 2022Mặt trời mọc 06:55, giữa trưa thiên văn: 11:52, phương diện trời lặn: 16:49, Thời hạn ngày: 09:54, Thời lượng ban đêm: 14:06.
Thứ tư, 23 tháng 11 2022Mặt trời mọc 06:56, giữa trưa thiên văn: 11:52, phương diện trời lặn: 16:49, Thời hạn ngày: 09:53, Thời lượng ban đêm: 14:07.
Thứ năm, 24 tháng 11 2022Mặt trời mọc 06:57, buổi trưa thiên văn: 11:52, mặt trời lặn: 16:48, Thời hạn ngày: 09:51, Thời lượng ban đêm: 14:09.
Thứ sáu, 25 tháng 11 2022Mặt trời mọc 06:58, buổi trưa thiên văn: 11:53, phương diện trời lặn: 16:48, Thời hạn ngày: 09:50, Thời lượng ban đêm: 14:10.
thứ bảy, 26 mon 11 2022Mặt trời mọc 06:59, buổi trưa thiên văn: 11:53, mặt trời lặn: 16:48, Thời hạn ngày: 09:49, Thời lượng ban đêm: 14:11.
Chủ nhật, 27 tháng 11 2022Mặt trời mọc 07:00, giữa trưa thiên văn: 11:53, phương diện trời lặn: 16:47, Thời hạn ngày: 09:47, Thời lượng ban đêm: 14:13.
Thứ hai, 28 tháng 11 2022Mặt trời mọc 07:01, buổi trưa thiên văn: 11:54, mặt trời lặn: 16:47, Thời hạn ngày: 09:46, Thời lượng ban đêm: 14:14.
Thứ ba, 29 tháng 11 2022Mặt trời mọc 07:02, giữa trưa thiên văn: 11:54, khía cạnh trời lặn: 16:47, Thời hạn ngày: 09:45, Thời lượng ban đêm: 14:15.
Thứ tư, 30 tháng 11 2022Mặt trời mọc 07:03, giữa trưa thiên văn: 11:54, mặt trời lặn: 16:46, Thời hạn ngày: 09:43, Thời lượng ban đêm: 14:17.
Thứ năm, 01 mon 12 2022Mặt trời mọc 07:04, giữa trưa thiên văn: 11:55, phương diện trời lặn: 16:46, Thời hạn ngày: 09:42, Thời lượng ban đêm: 14:18.
Thứ sáu, 02 mon 12 2022Mặt trời mọc 07:05, giữa trưa thiên văn: 11:55, phương diện trời lặn: 16:46, Thời hạn ngày: 09:41, Thời lượng ban đêm: 14:19.
thứ bảy, 03 mon 12 2022Mặt trời mọc 07:06, buổi trưa thiên văn: 11:56, phương diện trời lặn: 16:46, Thời hạn ngày: 09:40, Thời lượng ban đêm: 14:20.
Chủ nhật, 04 tháng 12 2022Mặt trời mọc 07:07, buổi trưa thiên văn: 11:56, mặt trời lặn: 16:46, Thời hạn ngày: 09:39, Thời lượng ban đêm: 14:21.
Thứ hai, 05 tháng 12 2022Mặt trời mọc 07:08, buổi trưa thiên văn: 11:57, phương diện trời lặn: 16:46, Thời hạn ngày: 09:38, Thời lượng ban đêm: 14:22.
Thứ ba, 06 tháng 12 2022Mặt trời mọc 07:09, buổi trưa thiên văn: 11:57, phương diện trời lặn: 16:46, Thời hạn ngày: 09:37, Thời lượng ban đêm: 14:23.
Thứ tư, 07 tháng 12 2022Mặt trời mọc 07:09, giữa trưa thiên văn: 11:57, phương diện trời lặn: 16:46, Thời hạn ngày: 09:37, Thời lượng ban đêm: 14:23.

Xem thêm: Nhà Hướng Nam Hợp Tuổi Nào ?Những Điều Nên Biết Về Hướng Tây Nam Hợp Với Tuổi Nào

Thứ năm, 08 tháng 12 2022Mặt trời mọc 07:10, buổi trưa thiên văn: 11:58, khía cạnh trời lặn: 16:46, Thời hạn ngày: 09:36, Thời lượng ban đêm: 14:24.
Thứ sáu, 09 mon 12 2022Mặt trời mọc 07:11, giữa trưa thiên văn: 11:58, khía cạnh trời lặn: 16:46, Thời hạn ngày: 09:35, Thời lượng ban đêm: 14:25.
thứ bảy, 10 mon 12 2022Mặt trời mọc 07:12, buổi trưa thiên văn: 11:59, khía cạnh trời lặn: 16:46, Thời hạn ngày: 09:34, Thời lượng ban đêm: 14:26.
Chủ nhật, 11 mon 12 2022Mặt trời mọc 07:13, buổi trưa thiên văn: 11:59, phương diện trời lặn: 16:46, Thời hạn ngày: 09:33, Thời lượng ban đêm: 14:27.
Thứ hai, 12 tháng 12 2022Mặt trời mọc 07:13, giữa trưa thiên văn: 11:59, phương diện trời lặn: 16:46, Thời hạn ngày: 09:33, Thời lượng ban đêm: 14:27.
Thứ ba, 13 mon 12 2022Mặt trời mọc 07:14, buổi trưa thiên văn: 12:00, khía cạnh trời lặn: 16:46, Thời hạn ngày: 09:32, Thời lượng ban đêm: 14:28.
Thứ tư, 14 tháng 12 2022Mặt trời mọc 07:15, buổi trưa thiên văn: 12:01, mặt trời lặn: 16:47, Thời hạn ngày: 09:32, Thời lượng ban đêm: 14:28.
Thứ năm, 15 tháng 12 2022Mặt trời mọc 07:16, giữa trưa thiên văn: 12:01, phương diện trời lặn: 16:47, Thời hạn ngày: 09:31, Thời lượng ban đêm: 14:29.
Thứ sáu, 16 mon 12 2022Mặt trời mọc 07:16, buổi trưa thiên văn: 12:01, khía cạnh trời lặn: 16:47, Thời hạn ngày: 09:31, Thời lượng ban đêm: 14:29.
thứ bảy, 17 mon 12 2022Mặt trời mọc 07:17, giữa trưa thiên văn: 12:02, mặt trời lặn: 16:48, Thời hạn ngày: 09:31, Thời lượng ban đêm: 14:29.
Chủ nhật, 18 mon 12 2022Mặt trời mọc 07:17, giữa trưa thiên văn: 12:02, phương diện trời lặn: 16:48, Thời hạn ngày: 09:31, Thời lượng ban đêm: 14:29.
Thứ hai, 19 tháng 12 2022Mặt trời mọc 07:18, buổi trưa thiên văn: 12:03, phương diện trời lặn: 16:48, Thời hạn ngày: 09:30, Thời lượng ban đêm: 14:30.
Thứ ba, 20 Tháng 12 2022Mặt trời mọc 07:19, giữa trưa thiên văn: 12:04, phương diện trời lặn: 16:49, Thời hạn ngày: 09:30, Thời lượng ban đêm: 14:30.
Thứ tư, 21 mon 12 2022Mặt trời mọc 07:19, buổi trưa thiên văn: 12:04, mặt trời lặn: 16:49, Thời hạn ngày: 09:30, Thời lượng ban đêm: 14:30.
Thứ năm, 22 mon 12 2022Mặt trời mọc 07:20, buổi trưa thiên văn: 12:05, khía cạnh trời lặn: 16:50, Thời hạn ngày: 09:30, Thời lượng ban đêm: 14:30.
Thứ sáu, 23 tháng 12 2022Mặt trời mọc 07:20, buổi trưa thiên văn: 12:05, khía cạnh trời lặn: 16:50, Thời hạn ngày: 09:30, Thời lượng ban đêm: 14:30.
thứ bảy, 24 tháng 12 2022Mặt trời mọc 07:20, giữa trưa thiên văn: 12:05, khía cạnh trời lặn: 16:51, Thời hạn ngày: 09:31, Thời lượng ban đêm: 14:29.
Chủ nhật, 25 tháng 12 2022Mặt trời mọc 07:21, giữa trưa thiên văn: 12:06, phương diện trời lặn: 16:52, Thời hạn ngày: 09:31, Thời lượng ban đêm: 14:29.
Thứ hai, 26 tháng 12 2022Mặt trời mọc 07:21, giữa trưa thiên văn: 12:06, phương diện trời lặn: 16:52, Thời hạn ngày: 09:31, Thời lượng ban đêm: 14:29.
Thứ ba, 27 mon 12 2022Mặt trời mọc 07:22, giữa trưa thiên văn: 12:07, khía cạnh trời lặn: 16:53, Thời hạn ngày: 09:31, Thời lượng ban đêm: 14:29.
Thứ tư, 28 tháng 12 2022Mặt trời mọc 07:22, buổi trưa thiên văn: 12:07, phương diện trời lặn: 16:53, Thời hạn ngày: 09:31, Thời lượng ban đêm: 14:29.
Thứ năm, 29 mon 12 2022Mặt trời mọc 07:22, buổi trưa thiên văn: 12:08, mặt trời lặn: 16:54, Thời hạn ngày: 09:32, Thời lượng ban đêm: 14:28.
Thứ sáu, 30 mon 12 2022Mặt trời mọc 07:22, giữa trưa thiên văn: 12:08, khía cạnh trời lặn: 16:55, Thời hạn ngày: 09:33, Thời lượng ban đêm: 14:27.
thứ bảy, 31 mon 12 2022Mặt trời mọc 07:23, buổi trưa thiên văn: 12:09, mặt trời lặn: 16:56, Thời hạn ngày: 09:33, Thời lượng ban đêm: 14:27.
Chủ nhật, 01 mon Giêng 2023Mặt trời mọc 07:23, buổi trưa thiên văn: 12:09, phương diện trời lặn: 16:56, Thời hạn ngày: 09:33, Thời lượng ban đêm: 14:27.
Thứ hai, 02 tháng Giêng 2023Mặt trời mọc 07:23, giữa trưa thiên văn: 12:10, khía cạnh trời lặn: 16:57, Thời hạn ngày: 09:34, Thời lượng ban đêm: 14:26.
Thứ ba, 03 mon Giêng 2023Mặt trời mọc 07:23, giữa trưa thiên văn: 12:10, phương diện trời lặn: 16:58, Thời hạn ngày: 09:35, Thời lượng ban đêm: 14:25.
Thứ tư, 04 mon Giêng 2023Mặt trời mọc 07:23, buổi trưa thiên văn: 12:11, khía cạnh trời lặn: 16:59, Thời hạn ngày: 09:36, Thời lượng ban đêm: 14:24.
thời tiết nghỉ ngơi Californianhiệt độ sinh hoạt CaliforniaDự báo thời tiết hàng tiếng đồng hồ tại Californiathời tiết nghỉ ngơi California hôm naythời tiết làm g4g.vnệc California ngày maithời tiết làm g4g.vnệc California vào 3 ngàythời tiết ngơi nghỉ California vào 5 ngàythời tiết ngơi nghỉ California vào một tuầnmọc lên và cấu hình thiết lập Mặt trăng sinh hoạt Californiathời gian đúng mực ở California
Quốc gia:Chính quyền Hoa Kỳ
Mã quốc gia điện thoại:+1
Vị trí:Maryland
Tên của thành phố hoặc làng:California
Múi giờ:America/New_York, GMT -5. Thời gian vào Đông
Tọa độ: DMS: Vĩ độ: 38°18"1" N; khiếp độ: 76°30"27" W; DD: 38.3004, -76.5074; Độ cao (độ cao), tính bởi mét: 30;
Bí danh (Trong những ngôn ngữ khác):Afrikaans: CaliforniaAzərbaycanca: CaliforniaBahasa Indonesia: CaliforniaDansk: CaliforniaDeutsch: CaliforniaEesti: CaliforniaEnglish: CaliforniaEspañol: CaliforniaFilipino: CaliforniaFrançaise: CaliforniaHrvatski: CaliforniaItaliano: CaliforniaLatg4g.vnešu: CaliforniaLietug4g.vnų: CaliforniaMagyar: CaliforniaMelayu: CaliforniaNederlands: CaliforniaNorsk bokmål: CaliforniaOʻzbekcha: CaliforniaPolski: CaliforniaPortuguês: CaliforniaRomână: CaliforniaShqip: CaliforniaSlovenčina: CaliforniaSlovenščina: CaliforniaSuomi: CaliforniaSvenska: CaliforniaTiếng g4g.vnệt: CaliforniaTürkçe: CaliforniaČeština: CaliforniaΕλληνικά: ΚαλιφόρνιαБеларуская: КаліфорніяБългарски: КалифорнияКыргызча: КалифорнияМакедонски: КаљифорњијаМонгол: КалифорнияРусский: КалифорнияСрпски: КалифорнијаТоҷикӣ: КалифорнияУкраїнська: КаліфорніяҚазақша: КалифорнияՀայերեն: Կալիֆօրնիյաעברית: קָלִיפִוֹרנִייָاردو: كاليفورنياالعربية: كاليفورنيافارسی: کالیفرنیاमराठी: चलिफ़ोर्निअहिन्दी: कैलीफोर्नियाবাংলা: চলিফ়োর্নিঅગુજરાતી: ચલિફ઼ોર્નિઅதமிழ்: சலிஃபோர்னிஅతెలుగు: చలిఫోర్నిఅಕನ್ನಡ: ಚಲಿಫ಼ೋರ್ನಿಅമലയാളം: ചലിഫോർനിഅසිංහල: චලිෆොර්‍නිඅไทย: จะลิโฟรนิอะქართული: კალიპჰორნია中國: 加利福尼亚日本語: カリフォルニア한국어: 캘리포니아

Dự án được tạo ra và được gia hạn bởi doanh nghiệp FDSTAR, 2009- 2022

Bình minh với hoàng hôn nghỉ ngơi California

Hiển thị sức nóng độ:  tính bởi độ °C tính bằng độ °F
 
Cho thấy áp lực:  tính bằng milimét thủy ngân (mm ng) tính bằng hécta (hPa) / millibars
 
Hiển thị vận tốc gió:  tính bởi mét bên trên giây (m/giây) tính bởi km trên giờ đồng hồ (km/giờ) trong dặm một giờ đồng hồ (mph)
 
Lưu các thiết lậpHủy bỏ