Nếu bạn làm việc trong môi trường thiên nhiên giao thương quốc tế thì có lẽ rằng rất hay cần tra cứu giúp từ điển giờ đồng hồ anh yêu thương mại. Hãy tham khảo bài viết dưới phía trên để bổ sung cập nhật vốn từ về tên thường gọi các chống ban thành phần trong công ty.

*

Board of Director : Hội đồng cai quản trị

Board Chairman : chủ tịch Hội đồng quản trị

Director : Giám đốc

Deputy/Vice Director <‘depjuti>/ : Phó Giám

CEO = Chief of Executive Operator/Officer /<‘ɔfisə> : tổng giám đốc điều hành

Head of Department/ Division / : Trưởng Phòng, Trưởng bộ phận

Team Leader : Trưởng Nhóm

Officer/Staff <‘ɔfisə>/ : Cán bộ, Nhân viên

Department (Dep’t) : Phòng

Marketing Dep’t <‘ma:kitiη di’p> : chống Marketing, chống Tiếp thị

Sales Dep’t : Phòng gớm doanh, Phòng phân phối hàng

Pulic Relations Dep’t <‘pju:lis ri’lei∫n di’p>: Phòng dục tình công chúng

Administration Dep’t <əd,minis’trei∫n di’p> : phòng Hành chính

Human Resource Dep’t <‘hju:mən ri’sɔ:s di’p> : phòng Nhân sự

Training Dep’t <‘treiniη di’p> : chống Đào tạo

Accounting Dep’t <ə’kauntiη di’p> : chống Kế toán

Treasury Dep’t <‘treʒəri di’p> : phòng Ngân quỹ

International Relations Dep’t <,intə’næ∫ənl ri’lei∫n di’p> : Phòng quan hệ giới tính Quốc tế

Local Payment Dep’t <‘loukəl ‘peimənt di’p> : Phòng giao dịch trong nước

International Payment Dep’t <<,intə’næ∫ənl ‘peimənt di’p> : Phòng giao dịch Quốc tế

Information technology Dep’t (IT Dep’t) <,infə’mei∫n tek’nɔlədʒi di’p> : Phòng technology thông tin

Customer Service Dep’t <‘kʌstəmə ‘sə:vis di’p> : Phòng chăm lo Khách hàng

Audit Dep’t <‘ɔ:dit di’p> : chống Kiểm toán

Product Development Dep’t <‘prɔdəkt di’veləpmənt di’p> : Phòng phân tích và cách tân và phát triển Sản phẩm.

Trong những phần tiếp theo sau của cuốn tu dien tieng anh thương mai sẽ cung cấp thêm cho các bạn nhiều trường từ vựng thú vị khác. Chúc chúng ta học giờ đồng hồ anh vui vẻ và thành công trong cuộc sống!